ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website I Love Sushi Beheer B.V. accepteert u het aanbod van de franchisenemer van I Love Sushi Beheer B.V. welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de deze franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. I Love Sushi Beheer B.V. en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als I Love Sushi .

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3. I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

2. Levering

2.1. Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten bedragen € 1.50-15.00 gelang de afstand in desbetreffende regio.

2.2. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de I Love Sushi Beheer B.V. website.

2.3. Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5. Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door I Love Sushi , te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3. Promotionele acties

3.1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2. I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op I Love Sushi Beheer B.V. website . Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

 

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) I Love Sushi Beheer B.V. en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij I Love Sushi Beheer B.V. , aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar
leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website van I Love Sushi Beheer B.V. en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van I Love Sushi Beheer B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. De totale aansprakelijkheid van I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2. De aansprakelijkheid van I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3. De aansprakelijkheid van I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4. De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers.

 

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen I Love Sushi Beheer B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.